Telefon:
0708121308

Personuppgiftsbehandling (GDPR)

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Björn Adolfsson Advokatbyrå AB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas för att kunna fullgöra vårt avtal till dig eller på grund av grundval av allmänt intresse om domstol eller myndighet har förordnat oss, eller samtycke från dig.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och de advokatbyråer som Björn Adolfsson Advokatbyrå AB har kontorsgemenskap med i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  1. det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig
  2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter
  3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
  4. myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
  5. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Björn Adolfsson Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Björn Adolfsson Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

[OM UPPGIFTER FÖRS ÖVER TILL TREDJE LAND, VILKET DET KRÄVS LAGSTÖD FÖR ENLIGT ARTIKEL 44–50 SKALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLAS OM TILL VILKA LÄNDER ÖVERFÖRINGEN SKER OCH EN LÄNK TILL PRIVACY SHIELD ELLER ANNAT REGELVERK SOM GARANTERAR SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTERNA.]

Det innebär att om du befinner dig utanför EU när du kommunicerar med advokatbyrån eller att den på advokatbyrån som du kommunicerar med finns tillfälligt utanför EU. Då gäller särskilda regler se särskild text om tredje land.

Kontakta oss på bjorn.adolfsson@adolfsson.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Björn Adolfsson Advokatbyrå AB, 556774-5673, Polhemsgatan 29, 2 tr, 112 30 Stockholm, 08-735 33 15, www.adolfsson.se.