Telefon:
0708121308

Familjerätt

Advokatbyrån har stor erfarenhet av detta rättsområde som bl.a. innefattar; äktenskap, sambor, partnerskap, äktenskapsskillnad, bodelning och frågor kring vårdnad och umgänge med gemensamma barn. Även områdena som arv, gåva och testamente samt boutredning innefattas av detta rättsområde.
Äktenskapet, sambo och partnerskap före äktenskapet har mannen och kvinnan sina tillgångar och sina skulder. De är två helt självständiga rättsobjekt. De har varken någon samäganderätt eller något gemensamt ansvar för varandras skulder före äktenskapet. Detta är även vad som gäller ifråga om två sambor. Inte heller efter vigseln uppkommer någon samäganderätt eller gemensamt ansvar.

Makarna är fortfarande, efter vigseln, två självständiga rättsuojekt, både intern och utåt sett. Vardera make svarar fortfarande med sina tillgångar och för sina skulder. Vigseln innebär inte heller att makarna inbördes får någon slags samäganderätt. Utgångspunkten är att makarna fortfarande äger sin respektive egendom. Vad vigseln däremot innebär är att var och en av makarna får giftorätt i den andra makens egendom, därav uttrycket giftorättsgods. Detta ändrar dock inte på makarnas egendomsförhållande. Vardera part make äger fortfarande sitt giftorättsgods och har som huvudregel rätt att själv disponera över sitt giftorättsgods.

Därför är det så viktigt att inför ett äktenskap, som oftast är det mest omfattande avtal många personer gör i sina liv, utreda de frågeställningar som kan komma att behöva ta ställning till. Dessa kan vara hur makarnas egendomsmassa skall fördelas vid en eventuell äktenskapsskillnad, skall parterna skriva äktenskapsförord innebärande att vardera parts egendom skall vara enskild eller giftorättsgods.

Om parterna har barn i tidigare förhållande är denna frågan än viktigare enär arvsreglerna bestämmer att, vid en eventuell bortgång av den ena parten, barnen ärver denna direkt, vilket kan få svåra konsekvenser för den efterlevande maken.

Sambor och partnerskapsreglerna skiljer sig från äktenskapsbalken regler, bl. a. ärver sambor inte varandra och det är inte allt som skall tas med vid en eventuell bodelning. Här gäller det att verkligen ta reda på vad som gäller, innan man ingår ett sambo eller partnerförhållande.

Vårdnad och umgängesrätten Utgångspunkten vid bedömningen av umgängesrätten sker utifrån barnets rätt att träffa båda sina föräldrar och föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare.
Grunden till vårdnad och umgängesrätten är att barnet skall träffa båda sina föräldrar lika mycket.

Om föräldrarna tvistar om dessa frågor kan dessa frågor prövas i tingsrätten genom att endera föräldern ansöker om stämning. Innan tingsrätten tar slutlig ställning till hur dessa frågor skall lösas görs oftast antingen eller en vårdnads- och umgängesutredning av familjerätten. Det är tingsrätten som ger familjerätten i uppdrag att utföra utredningen på begäran av endera part.

Familjerätten utredning utmynnar oftast i en rekommendation som sen är vägledande för tingsrätten.